N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רענן רוזנטל

חיל הרגלים
חטיבה 317
הניסיון הראשון לכיבוש החרמון

כך ניצלו חיינו.

כשבוע לאחר תחילת מלחמת יום כיפור, נצטוותה הפלוגה המסייעת של הצנחנים במילואים, בה שירתתי בצוות המרגמות להעמיס את ציודה למסוקים בדרך לשחרור החרמון.

בהתאם לפקודה היינו כבר על המסוקים עם הנשק והציוד, ממתינים להמראה.

עברה כשעה והמסוקים לא ממריאים! התברר שהמג"ד שלנו, בוגר יחידת 101 אלישע שלם, התנה את עלייתנו ללחימה בחרמון, שלמרגלותיו התחפרו אנשי קומנדו סוריים, בריכוך מוקדם של חיל האוויר על פאתי היעד.

משבושש להגיע הריכוך על יעד הלחימה, בוטלה הפעולה וירדנו מהמסוקים.