N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמוס טלמור

חיל הקשר
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

הגעתי למפקדת החטיבה לתפקיד עוזר קמב"צ.

הייתי שותף לחציית התעלה וההפגזות עלינו לפני החציה ועד החצייה.

הובלנו שבויים בחלק מהדרך והגענו לקילומטר ה-101 כדי לסייע בהקמת מערך הקשר עם הארץ. חוויה.

הפגזות וירי ולשמחתי יצאתי שלם גופנית/פיזית.

מאז גם אגזוז של רכב יכול להפיל אותי ארצה.