N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מרקו הוטר

חיל הרגלים
כיבוש המובלעת הסורית

כיבוש תל שאמס, הסתערות, תיהור התל ואחזקתו , כמה ימים מול התקפות של הסורים, 4 ימים. עד שגולני באו להחליף אותנו. אני נפצעתי מפגז של טנק שהתפוצץ לידי. למזלי שרדתי.