N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שבי סרולביץ

עורף

זיכרון מהעורף

גרנו בערד כזוג צעיר, בתאריך 6.9.73 נולדה בכורתנו, בלידה לא קלה

בפרוץ המלחמה, היינו בבית, שמוליק בעלי הלך סופסוף לעבודה, קבלו שכר יפה על שישי שבת ויום כיפור

גיסתי התקשרה בצהריים, מוזר מאד!!! יום כיפור ואמרה לי לפתוח BBC

בערד לא שמעו כלום, כך עשיתי ומיד הלכתי להכין תרמיל לבעלי שריונר, התקשרתי למפעל בו עבד וסיפרתי לו, יש מלחמה, היה ברור שמיד יגיע צו 8 ואכן כך היה.

בעלי היה מגוייס 7 חודשים, לתומי חשבתי נו, עוד מלחמה בסגנון ששת הימים...

בתי ואני נדדנו במשפחה כל העת היות ובעלי שרת ברמה ורציתי להיות קרובה כשיוכל לצאת, חודש לא שמענו ממנו

אבי שגם היה מגוייס, חיפש בבתי החולים, ב"ה לא מצא.

היתה זו תקופה קשה אותה איני מאחלת לאף אדם, השנה ביום 6.9.23, תחגוג בתי 50.