N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אורי רבי

חיל השריון
חטיבה 7
החווה הסינית

אני רבי אורי סמל בחטיבה 7 ב-1970 עברתי לגור לבריסל אצל אחותי קיבלתי צו 8 וחזרתי לישראל

ב-10/10/1973 הגעתי לארץ ב-7 בערב באותה שעה

אחי משה רבי נהרג הוא היה בחיל תותחנים ואני נכנסתי למלחמה בתעלת סואץ