N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צביקה בר

חיל ההנדסה
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

יום הגיוס והגעה לרפידים ותחילת בניית הדוברות.

הדרך לתעלה.

הכניסה למצמד ובניית גשר הדוברות.