N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שוקי להט

חיל השריון
חטיבה 179
קרבות הבלימה – נפח

חטיבה 179 היתה הראשונה לגייס את אנשי המילואים ונכנסה לקרבות בלימה בדרום רמת הגולן

המג"ד עוזי מור והמג"ד לוין היו הכח היחיד בדרום רמת הגולן ובכל נקבע כי לולא חטיבה 179 השריון הסורי היה נכנס לשטח ישראל ....

רשת הגיוס המיוחדת לפי רעיון שנה קודם של מי שהיה אז המח"ט דן שומרון ובעזרתו של שוקי להט מפקד מרכז הגיוס הצלנו את מדינת ישראל