N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלום פורדהאוס

עורף
אחר
ללא קרב ספציפי

כעוזרה של אשת נשיא המדינה הגברת נינה קציר התלוותי אליה בסיוריה הרבים בתקופת המלחמה הן בחזית והן בעורף.

אני מצרף מספר תמונות למזכרת