N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד זכאי

חיל ההנדסה
ללא קרב ספציפי

גדוד 751 סדיר הנדסה קרבית חלקנו מסופחים לחטיבת שריון 205 המח"ט יוסי פלד.

לאחר שהשריון הסורי נסוג ברח מאחורי הקו הסגול אני זוכר היתה דילמה האם לכבוש את המוצב הסורי תל כודנה שהשריון הסורי העיקרי נכנס לדרום רמת הגולן דרך פתחת כודנה

לבסוף היחלט לא לכבוש את התל אבל להניח שדה מוקשים נגד טנקים ולסגור את הפירצה שבמקום הוחלט שחיל ההנדסה כלומר אנחנו נצא בלילה להניח שדה מוקשים מול התל ולסגור את הפירצה

יצאנו כמה זחלדים עמוסי מוקשים נגד טנקים m29 נסענו בלילה לכיוון הםירצה והתחלנו להניח את שדה המוקשים שני שורות וכם לחמש אותם יש לציין שלכל אורך המבצע התנהל קרב שם ממש ארטילריה ללא הרף

פצצות תאורה ירי מנשק קל ועמדנו במשימה קשה מסכן חיים אבל הצלחנו

למה אני כותב את זה

לא זכור לי הנחת שדה מוקשים תוך כדי קרב במלחמת יום כיפור ואולי במלחמות אחרות אני וחברי החיילים וסגל הפיקוד עמדנו במשימה המיוחדת הזו .