N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אברהם אוחנה

חיל הרגלים
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

פגישה אחים בקרב בעיר סואץ ...

חטיבה 55 צנחני מילואים התגייסה .

שעה 14, מביתי בקיבוץ נווה אור רואים את דרום רמת הגולן .הפיצוצים והעשן נשמעו ונראו בנווה אור.

הגענו לבסיס סירקין ומשם לצפון התעלה. בלמנו את ניסיון המצרים להתקדם.

לקראת צליחת התעלה .הוטסנו בהליקופטרים וחצינו את התעלה .התקדמנו לעיר סואץ .

נשלחתי עם כוח מיוחד להנחתה של כוח מוטס .בנחיתה פגשתי את אחי הצעיר אשר .סיפרתי לו שהולכים לכבוש את סואץ .

פגשתי שוב למחרת לפני כיבוש העיר .הפלוגה שלי עם דודיק רוטנברג המ"פ נכנסנו בזחלים שלל מצריים .היו קרבות קשים הרבה הרוגים ופצועים. בחילוץ פצועי הפלוגה ראיתי בכניסה לעיר .הרבה הרוגים מהפלוגה של אחי אשר..

התנתקתי מהפלוגה שלי נכנסתי עם כחות חילוץ עד שמצאתי אותו פצוע .הוא חולץ עם עוד פצועים .למחרת הוטס לארץ ואני חזרתי לפלוגה שלי להמשך לחימה.....