N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רבקלה אבידור

ללא קרב ספציפי

היאחזות קטורה שירתתי שם בזמן המלחמה

רק בנות נשארו והביאו את חיילי רפול…

החזקנו.. עלינו את כל ההיאחזות

כל יום ב4.00 לפנות בוקר צריך להיכנס למקלט כי אולי הירדנים יתקפו…