N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בן ציון בראנץ

שעונים של חללים

במהלך הלחיצה נחשפנו לחללים שזה עתה נפלו הם שכבו מכוסים בשמיכות

ידיהם לצדדים ועל הידיים היו עדיין עמודים בשעוניהם שעונים מכל הסוגים והצבעים ושעונים אלו המשיכו לפעול ולהראות את הזמן

הזמן ממשיך אך זמנם של החללים עצר מלכת

לא יכולתי להדיר עיני מהשעונים שכאילו המתינו להורות את השעה אך אין יותר מי שיראה הזמן עצר לאיש ושעונו ממשיך