N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נחמן נמי בהרב

ללא קרב ספציפי

בוקר יום כיפור התיצבות לקריאה ירידה מהירה לרפידים טסה ומוצב מצמד