N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוםטוב תמיר

חיל השריון
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

אז איך מתחילה מלחמה? אנחנו בכוננות כבר שבוע ימים כי בצבא המצרי ממולנו נערך תרגיל כללי...שבת, יום הכיפורים השעה 12 תדריך אצל מפקד החטיבה המרחבית, המידע החדש הוא שהתרגיל יסתיים אולי בפתיחה באש! אולי! ולכן נפרש בפרישה המיוחדת למקרה שהאש מתחדשת בתעלה, הרגועה מזה שלוש שנים....שם התכנית " שובך יונים" הפריסה הזו מפצלת את הגדוד שלי בן ה-34 טנקים ליחידות קטנות לאורך כל הגזרה בת 75 הקילומטרים! תכנית אותה הכיר הגדוד הייטב, ואף תירגל הרבה פעמים בעבר..היות ואנחנו עדיין לא בטוחים בפתיחה באש של המצרים אסור לנוע ממקומנו, (רוב הגדוד מרוחק מהתעלה כ 30 קילומטרים).

לפני השעה 16, כדי להיות מוכנים בשעה 17 גם בקשתי ממפקד האוגדה האלוף מנדלר ז" לנוע מיד נעתה בתשובה שאנחנו עדיין לא בטוחים וכי אין לנו עניין ליצור פרובוקציות שאולי יגרמו למצרים לפתוח באש... בתל אביב כבר מתחילים לגייס מילואים ואנחנו גדוד סדיר בקדמת החזית, בסרט אחר... בשעה 13:30 התקבלה הוראה ברשת הקשר " שובך יונים"!!! אני מטפס על הטנק שלי וכמוני כל צוותי גדוד עשת, אחרי מספר דקות " עצור"... לא רציתי לשאול ברשת הקשר "מה פשר?" עליתי על הג'יפ ונסעתי למפקדת החטיבה המרוחקת ממני מרחק של מספר דקות נסיעה כדי לברר. מכשיר הקשר שבג'יפ שקט לגמרי..שבת, יום כיפור..בשעה 13:50 אני ב"שין- גימל" של מפקדת החטיבה השמים מתמלאים במטוסים היורדים על החטיבה ועל הגדוד הפגזות ארטילריות על כל המוצבים ,"מעוזים". מכשיר הקשר בג'יפ מתעורר לחיים פקודות וצעקות מתערבבות זו בזו....הרוגים ראשונים ופצועים במפקדת הגדוד...כך החלה המלחמה. אינני מבין בשלב זה שזו מלחמה אלא שחודשה האש בתעלה...