N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סנקר ציון

חיל הרגלים
חטיבה 35
ללא קרב ספציפי

ג'בל עתקה עולים לתפוס עמדות , מדובר על מוצב שישב על פסגה של הר שהיה מחולק ביננו לבין הצבא המצרי,

בכל עליה היינו מקבלים מספרי ברזל היות והמצרים היו מפגיזים את המוצב שלנו,

היינו תופסים מחסה מאחורי בתוך נקיקי הסלע שהיו על ההר, באחד הימים כשירדנו מן ההר שמנו לב שמישהו חסר, התחלנו להתפקד וראינו שמס ' .. לא עונה,

חזרנה לפסגה וראינו שגבי ספג פגיעה ישירה של רקטה, כשניסינו לחלץ אותו מצאנו חלק מהרקטה , לתדהמת כולנו תאריך הייצור של הרקטה היה תאריך הגיוס של גבי