N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

הניה רונן

עורף

במלחמת יום כיפור עבדתי בבית חולים תל השומר.

במשך ימים רבים הגיעו הורים עם תמונת הבנים ושאלו את הפצועים אם ראו את הבנים שלהם.

לרוב החיילים אמרו שלא ראו את הבן אבל זה היה קשה ועצוב מאד.