N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יאיר יעקבי

חיל ההנדסה

היינו מגוייסים חצי שנה עד קרוב לפסח.

עברנו כמה מקומות בסיני אחרי הפסקת הקרבות.

זכורה לי במיוחד הפעילות בטסה בקו שם במשך יותר מחודש יצאנו לילה לילה לעשות מכשול הנדסי עם חפירות ומוקשים.

המצרים ירו עלינו למנוע את הקמת הקו.

לכן הפעילות התבצעה בלילה כולל פצועים ממוקשי אדם שלנו עקב הראות הקשה וסרט הסימון של שדה המוקשים זז ברוחות.