N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עלמה פריגלנדר

עורף
ללא קרב ספציפי

בת 5 ירושלים אזעקה ביום כיפור בהלה נוראית האפלה, אבא במילואים הדודים במילואים.

דבק על חלונות תרגולת ירידה לשכנה כי אין מקלט.

אמא בהריון, דודה בהריון, סורגות בלי סוף.

סבתא רבא מלמדת אותי לקלף תפוח בסכין בסליל אחד, יודעת עד היום לקלף…