N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים פרידמן

מפקדת פיקוד צפון
קרבות הבלימה – עמק הבכא

ערב יום כפור נשלחתי מרמת הגולן לבסיס מנצורה ליד חיפה לעלות שיירה של 15 זחלמים לרמה.

כולל הטענתם בציוד בבסיס טירה

מתוך 15 הזחלמים רק 10 הניעו והיו כשרים.

רק לימים הבנתי עד כמה הכול היה מוזנח ולא כשיר

בדרכינו לרמה עברנו בעל-פה וראיתי מתפללים ראשונים הולכים עם טליתות לבית הכנסת והם הביטו בנו בהשתאות. לא הבינו מדוע ביום שבת (כיפור) יש כזאת תנועה של כלי רכב צבאיים.

עם הגעינו לרמה לבסיס חומה בסביבות השעה 14 החלה התקפה של תותחים ושל מטוסים על כל האזור.

היינו באמצע תהליך זיווד הזחלמים.
מכיון שלא היה זמן נאלצתי לרתך את תושבות מכשירי הקשר לזחלמים במקום לחברם בברגים.

עם הזחלמים ירדתי לכיון גשר בנות יעקב על מנת להתחבר לכוח הנדסה של חיילי מילואים שם תקפו אותי ואת השיירה מטוסי קרב סוריים. למזלנו לא נפגענו.

אספנו את חיילי המילואים ועלינו אתם לרמה

כך התחילה אצלי המלחמה הארורה ……