N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ליאור שחר

עורף
דובר צה"ל
ללא קרב ספציפי

שרתתי כ"רמד דיווח ב"חט המבצעים אני זה שהודיע בזמן ישיבת הממשלה על תחילת המלחמה