N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איריס רביב

עורף

יום כיפור.

אני בת 11 בבית הכנסת עם הורי חרדת קודש.

לפתע נשמע רעש של רכבים בסמוך לבית הכנסת...כולנו בעזרת הנשים רצים לכיוון החלון שכן היכן נשמע שנוסעים ביום כיפור הקדוש ועוד ליד בית הכנסת

אנו רואים רכבים צבאיים ומתפללים נישלפים מבית הכנסת כשהטלית עדיין עליהם ומוכנסים למכוניות.
בכי ענק מתחיל להישמע בעזרת הנשים.

המלחמה פרצה הזכרון הזה לא מרפה ממני גם 50 שנה אחרי.

כילדים נתנו לנו למלא שקים בחול ולצבוע את פנסי המכוניות לצורכי האפלה כשהכל שבעזרתו צבענו את הפנסים נגמר נכנסנו לבית השכן וביקשנו כחל נוסף

לימים הגיע המבשר לבית זה כשאב המשפחה שהיה טייס נהרג