N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בן ארצי מיכל

עורף
תקיפת מתקני הדלק בצפון סוריה

הייתי עם ההורים בשליחות בשגרירות רומא

אבא לקח אותי בת 13 בשבת לשגרירות ואמר עכשיו מתחילה מלחמה בארץ

שלחתי מלא מברקים דיברתי עם הנספח הצבאי המצרי ברומא אבא שלי שלח וקנה הרבה ציוד למלחמה בעיקר משווץ חרמוניות לחיילים בחרמון