N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רון גרדוס

חיל השריון
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
קרב סרפאום

בקרבות באזור התעלה והפריצה לגדה המערבית נשלחתי למתקן כלי "btr" מצריים שנלקחו שלל על מנת לאייש אותם בצוותים נוספים של יחידת "דב לבן". מצ"ב מסמך שקיבלתי מאלטשולר להציג בפני כל מי שרציתי לקבל ממנו מכשירי קשר, נשק וציוד לחימה למתקון כלי השלל.