N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צחי נוי

ב-1971 התגייסתי לצבא ואחרי שנה הגעתי ללהקת גולני. ביום כיפור כבר עמדתי להשתחרר והאריכו לי את השירות.

הופעתי במלחמה לפני חיילים ברמת הגולן, סיני ואפילו הופעתי בפאיד. לא היה פשוט המראות שראיתי. אבל כולי הייתי מרוכז רק באיך להצחיק את החיילים ולגרום להם לשכוח לזמן קצר מהתופת.