N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נירה גז לוי

חיל הקשר
חטיבה 7
ללא קרב ספציפי

באחד מימי המלחמה בביר גפגפ עלינו הבנות על מדי בנים, נכנסו לרכבים ונסענו עם החיילים לבקר ולבדוק את החיילים בשטח. היינו ממש מחופשות לבנים כדי שהאויב יחשוב שיש פה כוח שלם. הלכנו לראות את החיילים, ספרנו חברים בחיים ולצערנו גם הכלנו אין סוף הרוגים מתוך החטיבה שלנו. 3 חודשים לא יצאנו הביתה. הבית היה השטח.