N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק ואזה

חיל התותחנים
אגד ארטילרי 282
כיבוש המובלעת הסורית

שיח בין חיילים סורים ובינינו - חיילי הקשר בגדוד חיל התותחנים, גדוד 411.

היו מתנהלים בינינו שיחות "עוקץ", אחד החיילים הסורים(!!) היה עולה על תדר הקשר של הגדוד ומספר לנו סיפור עוקץ: "יש חמור עם שני שקים של מלח על הגב. והחמור רוצה לעבור את הנהר. הוא הולך במים לאט לאט ואחר כך מגיע לצד השני, אבל הוא בודק ואין מלח בשקים. השקים ריקים. עכשיו אתם יא יהודים, תגידו לי איפה המלח ?????"

או שהיה אומר: "משה דיין בלי עין, גולדה מאיר בלי ז'."

היו עוד שיחות כאלו נחמדות, בהפוגות כששכבנו בבוץ בחורף 1974 במובלעת הסורית.