N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שמעון אפלמן

חיל החימוש
אחר
ללא קרב ספציפי

המלחמה תפסה אותי בלימודים בניו יורק. בתור "חשמלאי טנקים" קיבלתי כרטיס טיסה מהשגרירות. בבסיס תל השומר פגשתי את מונדי אלרון (טכנאי צריח שהשאיר מאחוריו בניו יורק את אשתו בהריון) מתל השומר בעזרת קצין חימוש אדיב התנדבנו לרדת לסיני. ברפידים קיבלנו זחל טכני ומשם יצאנו יום יום לטפל בטנקים המושבתים ואף זכינו להגיע לתעלת סואץ .