N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איציק שוקל

חיל הרגלים
אחר
ללא קרב ספציפי

חזרתי מטוקיו למלחמה והצטרפתי לכח פאצי .היינו אחראים על ניווט גשר הגלילים לחציה.

צילמתי חילוץ פצועים מהחצר .יפה ירקוני שרה .תוך כדי הופיעו 7 מיגים ההופעה הופסקה .הצוות שלי הפיל מטוס תפסנו את הטייס. לאחר מכן גם צילמתי את ליאונרד כהן שר לחיילים.