N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק סבריגו

חיל השריון
חטיבה 188
קרבות הבלימה – נפח

היינו החוליה הטכנית של פלוגה ח וישבנו במסעדה

הזיכרון החזק שמלווה אותי מהמלחמה הזו הוא הגעה לחילוץ והגשת עזרת לטנק של מ"פ ח אייל שחם

האירוע הזה לא מרפה מזיכרוני עד היום מאחר וזה עלה באפשרותינו יהיה זכרם ברוך של אייל המפ גולן טען קשר תורגמן תותחן