N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מאיר קדוש

חיל השריון
חטיבה 7
ללא קרב ספציפי

תמונה ממוצב בתעלת סואץ, בזמן מלחמת התשה במהלכן השתתפתי במלחמת ששת הימים, וכיפור השתתפתי בקרבות,עם חטיבת 7.