N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בנימין אונגר

חיל הקשר
אוגדה 162 - ללא חטיבה ספציפית
כיתור הארמייה השלישית של מצרים

בהיותי נגד במשטרת ישראל התנדבתי באישור המפכ"ל והצטרפתי לגד' המילואים שלי ללחימה בגזרה הדרומית בסיני.

שימשתי בעיקר כקשר של הרופא הגדודי.

הגדוד שלי השתלט מחדש על מוצב המזח.