N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פאני לוץ לבית סולומיאן

עורף
אחר

פאני לוץ לבית סולומיאן, בהיותה פיזיוטרפיסטית, סייעה לפצועים שהגיעו לבית החולים איכלוב מהקרבות במלחמת יום הכיפורים. במחלקה האורתופדית היא תמכה בפצועים מבחינה מקצועית ותרמה רבות להחלמתם.

פאני הייתה רופאה בפרטיזינים ביערות פינסק בפולין, מורה לחינוך גופני וכאן בארץ פיזיוטרפיסטית. היא סיימה בחו"ל את התארים במלחמת העולם השניה וסייעה רבות גם בפרטיזנים.

פאני מונצחת במוזאון לחייל היהודי בלטרון. פאני ז"ל קבלה מדליה מהפצועים ואף כתבה ספרים. הספר הראשון, "כולם היו בניי", מתאר את התקופה של מלחמת יום הכיפורים ואת עבודתה ועזרתה ללוחמים