N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יונתן כרמלי

עורף
ללא קרב ספציפי

אני היתי עובד של חברת נתיבי נפט יום לפני יום כיפור בקשו מאיתנו להשאר בשדה כי יש חשש למלחמה .ואנחנו העובדים נשמור על שדה הנפט.

ביום כיפור בשבת הפציצו המצרים את שדה הנפט באבו רודס וכן הנחיתו כוח קומנדו מצרי לכבוש את שדה הנפט.

בצהוריים פינו את הנשים והילדים לכיוון תל אביב. ואנחנו נשארנו לשמור על שדה הנפט.

סגרנו את כל המשאבות של שאיבת הנפט.ביבשה ובים. יום לפני יום כיפור בדרך חזרה נשארו בים עד שקבלנו הוראה שאין מיצרים במזח.

בנתיים המסוקים המצרים התרסקו בים או ביבשה ואנחנו רדפנו אחריהם

החילים המיצרים עם נשק שמצאנו אצל המצרים זה היה קלצניקוב. וכן עזרנו לחיילים שהיו מוצבים באבו רודס לתפוס את חילי הקומנדו.

אבל בהתרסקות של המסוקים נגרם נזק לחוות מיכלי הנפט ולמגדל קידוח. והיה צורך לכבות את השריפות.