N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אייל קידר

עורף
אחר

אני בן 4 , מתגורר עם אימא ואבא בשכונה ג' רחוב חביבה רייך בבאר שבע. בוקר יום כיפור... ההורים ישנים ואני פותח חלון ויושב להביט החוצה ...פתאום ... אני רואה ושומע מטוס קרב, טס נמוך מאוד ממש מעל הבתים והרעש חזק המנועים שואגים .. אני נבהל ורץ להעיר את ההורים. אבא מיד מתלבש ומדליק רדיו ,"פרצה מלחמה " הוא מודיע ומיד מחליף למדים .. יוצא במהירות .. וחוזר אחרי יותר מחודש .. ואני זוכר כמה פחדתי שאבא לא יחזור.