N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ארמונד אדרעי

עורף

אבא שלי נלחם בתעלת סואץ ואחרי יומיים היה נעדר למשך שבוע...אני הייתי בת 10. זוכרת שהחלו במסע הלוויה...ופתאום צילצלו והודיעו כי נמצא מתחת לקופסאות אוכל שקיבלו מהעורף. וכך ניצל כשבאו לעמדה וחיפשו אותו. אבא שלי שרד 7 ימים ולילות תחת מתקפות קשות ואכל את כל החטיפים אשר החזיקו אותו. אז אז אבא אשר אח"כ התגייס לחיל אווירבקריה - מתגעגעת ומצדיעה לך.

אליזבט