N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי אבידן

עורף

אחרי מלחמת ששת הימים ממשלת ישראל קיבלה החלטה להפעיל בדחיפות את שדות הנפט העשירות בכמויות נפט המספקות את כל הצריכה במדינה.

גוייסנו מאות עובדים והתחלנו בשיפוץ ההרס מההפצצות של ששת הימים והתחלנו בהפעלת מתקני הנפט.

כשפרצה מלחמת כיפור כאן הסיפור מעניין ומרתק.

כמובן אפרוש את כל הארועים הדרמטים כנדרש. הסטוריה שלמה ומרתקת סביב אבו רודס עם פשיטת הקומנדו המצרי עלינו .