N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אהרון סולומונס

חיל הרגלים
אחר
ללא קרב ספציפי

בתמונות ההפצצה של הגולן והיחידה שלי לפני הכניסה לחרמון.

נקראנו סיירת צלפים ובשלב הזה היינו תחת פיקוד סיירת מטכ״ל ולא היינו משוייכים ליחידה או גדוד.