N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מוריס אלמליח

הייתי חייל העוזר של תת אלוף שמואל גורדיש עוזר בלשכה שלו ואחרי זה עברנו לקרייה בתל אביב

גורדיש היה ראש מחלקת הדרכה בצה״ל קיבל דרגת אלוף ואחרי זה החלפנו את אריק שרון ועברנו לפיקוד דרום היינו במלחמה והייתי איתו כל הזמן במלחמה וירדנו לרפידים ומרפידים עלינו לשארם א שייח

היינו באופירה היה אחראי על כל מרחב שלמה ואחרי זה ירדנו לפו״ם שם ישבנו היה בעוד חודש והשתחררנו ביחד שקיבל אותי לעבור לשכת רמטכ״ל ולא רציתי בכך וכל השירות לא היה לי רגילות

המלחמה הייתה קשה מאוד הייתי באופ חשיבה והייתי בחמ״ל איתו ביחד עם גורדיש וראיתי הכל ושמעתי הכל

אחרי 50 שנה מספר לכם תסיפור ויכול להגיד שעשו עוול לגורדיש הכל היה משחק פוליטי ושגורדיש ישתחרר אני גם השתחררתי