N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלמה לוי

חיל האוויר
רמת דוד (כנף 1)

אחד הזכרונות שלי מהמלחמה היה לימים הראשונים למלחמה. אני שירתי כאשי מלואים בבסיס רמת דוד כמבנאי מטוסים.

תפקידי היה לבצע תיקונים במטוסים שנפגעו במהלך המלחמה ולדאוג לעשות את המלאכה במהירות ובמקצועיות שיהיה עוד מטוס באויר .

ואט אט אנחנו שומעים על מטוסים שלא חוזרים והגענו למצב שביצענו את ההכרחי ולא הנדרס על מנת שהמטוס ימריא.

בהנגר שבו עבדתי עמדו 2 מטוסי סקייהוק מסוג B שכופת אא פתוחה. המטוסים עמדו כך 3 או 4 ימים וזה במהלך שהיה חוסר עצום במטוסים ולעומתם 3 מטוסים חדישים ומבריקים עומדים כאבן שאין הופכים בהאנגרים.

הרבה חיילים אז לא הבינו את פשר הדבר רק מעטים ידעו שאם המטוסים האלה ימריאו עם יעשו שינוי במלחמה עם הציוד שיהיה רתום למטוסים.

אחרי 3 או 4 ימים המטוסים הוצאו מההאנגרים והשתתפו במלחמה.