N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רפאל קוזוקרו

חיל השריון
חטיבה 274
ללא קרב ספציפי

טבילת אש שניה שלי אחרי הראשונה בשארם יומיים קודם אחרי נסיעה משארם על זחלים גדוד שריון באבו רודס

מנוחה לפני נסיעה נוספת היתה התקפה של מטוסים מצריים על הבסיס באבו רודס.

בתקיפה הזאת נהרגו חיילים ישראלים עד שמטוסים של צה"ל הורידו את המטוסים המצריים