N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מרים דוידוביץ

אגף המודיעין
נפילת מוצב החרמון

חברתי הטובה שלחה לי במשך 8 חודשים מכתבים המתארים את הקורות אותה ומשפחתה לאחר שאחיה נפל בשבי הסורי