N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יואב ישועה

חיל הרגלים
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
החווה הסינית

נקראתי בבוקר יום כיפור למלחמה והגענו עד סיני (החווה הסינית), בהופעה של שושנה דמארי. היא אספה מכתבים למשפחות.