N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רוני רימר

ללא קרב ספציפי

נסענו על זחלים בתומת 155 מ״מ מירושלים לרמה. זכור לי שתדלקתי את התותח בצומת צמח וזכורה לי ידית התדלוק. כל פעם שאני עובר עם המכונית ומתדלק. עלינו במעלה גמלה והתקיפו אותנו מטוסים. ותומת אחד עלה באש. חילצתי אותו שלא יתפוצץ בשיירה. נלחמנו וירינו ברמה.

ואז שלחו אותנו לתעלה. היינו התותח הראשון שצלח בגשר הגלילים. וירינו בלי סוף. אני זוכר שבעודי עושה את צרכיי בחולות התקיפו מטוסים את הסוללה. היה נורא ומאז כל פעם שאני בחולות יש לי בעיה. והנה נוחת מסוק על ידי והטייס חבר שלי פדהצור ראובן. והוא לוקח אותי טרמפ לג׳אבל עתקה לפגוש את אח שלי שהיה בדיוק שם. חזרתי בטיסה והמשכנו ביריות עד גמר המלחמה.