N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

קארן רבאל

עורף

הייתי בת 12 ואני זוכרת שאמא שלי העירה אותי וירדנו למטה לצבוע את כל הפנסים של המכוניות בכחול כי כולם אמרו שאותותו הסורים בתא כולם היו בלחץ ובחוסר וודאות