N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נפתלי בצלאל

חיל ההנדסה
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

כשלושה חודשים לפני מלחמת יום כיפור ערכנו אימון הקמה של הגדוד 634 תמסחים.

ביום כיפור גויסנו וירדנו דרומה לכיוון תעלת סואץ היינו בהמתנה עד שהודיע לנו לחצות את התעלה במצמד.