N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צביקה וולקן

חיל החימוש
מפקדת פיקוד צפון
קרבות הבלימה – נפח

צביקה וולקן ז״ל 1952-2016 אחי היחיד והיקר צביקה, היה בשירות סדיר כאשר פרצה מלחמת יום הכיפורים, הוא שירת בבסיס נפח ברמת הגולן כמכונאי.

כאשר הסורים התקרבו לאיזור והחלו להפגיז, התקבלה פקודה להתפנות, כמובן שכל הבסיס התפנה, נידמה לי שהם ירדו למסדה, או אולי למקום אחר.

אחי שימש לתקופה מסויימת כנהג אמבולנס במסגרת שירותו בתקופת המלחמה. בשבוע הראשון לא שמענו כלל ממנו, עד שחבר אחד מבסיסו הגיע אלינו ומסר דש ממנו וביקש שנארוז לו תחתונים וגופיות וממתקים.

אחי חסר לכולנו מאד, דברים אלה כותבת אחותו רבקה וולקן שרקי.