N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אהרון מזרחי

חיל ההנדסה
אחר
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

אני מספר את מה שאבא תיאר לי שעבר במלחמה.

ביום כיפור בזמן שאבא שלי בבית הכנסת הוא שמע את הקוד שלו וחיכו בחוץ רכבים שאספו את כולם לאזור כינוס.

מאזור הכינוס ציוותו אותו יחד עם עוד חיילים בעזרה לצלוח את תעלת סואץ והקמת גשרים ולאחר מכן לטהר את האזור

בזמן שהם מקימים את הגשרים המצרים פתחו באש כבדה עליהם.

אבא סיפר לי עוד שהמצרים היו ממלכדים דברי ערך, מי שהיה מרים את זה ישר היה מתפוצץ.